سمینار چیست؟ – سمینارتاپ – سمینار خویشتن دوستی(100 ترفند) – زمستان 98

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که سمینار چیست؟ ساحره و جهانگیر، 100 ترفند خویشتن دوستی، سمینار، سمینار آموزشی، سمینار شیمی، سمینار ایران، سمینار کارشناسی ارشد،سمینارتاپ، حمایت از سمینار شما، دانلودکتاب اصول برگزاری سمینار

تقویم ۹۸ سمینارهای انجمن شیمی ایران

تقویم آینده سمینارهای انجمن شیمی ایران

عنوان سمینار زمان برگزاری محل برگزاری دبیرسمینار URL
در سال ۱۳۹۸
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۳۱مرداد ۹۸دانشگاه ارومیه دبیر علمی: دکتر سیدعلی حسینی دبیر اجرایی: دکتر حبیب مهریزاده Website:   http://www.4iacc.ir/fa/ E-mails:iacc4@urmia.ac.ir iacc4@yahoo.com تلفن: ۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸ ۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴
بیست و دومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۳۱۹ مرداد۹۸دانشگاه زنجاندبیر علمی:   دکتر مرتضی واحدپور دبیر اجرایی: دکتر حامد بهرامی Website:   http://physchem22.ir/ E-mails: ipcc22@znu.ac.ir تلفن:   ۰۹۹۲۱۵۳۴۹۳۷ ۰۲۴۳۳۰۵۲۶۳۱
بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸دانشگاه ارومیهدبیر علمی: دکتر نادر نوروزی پسیان   دبیر اجرایی: دکتر قاسم مرندی Website:   http://www.27icoc.ir/fa/   تلفن : ۰۹۰۵۴۶۶۹۱۳۴ ۰۴۴۳۱۹۴۲۰۵۹
فکس : ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴
بیست وششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۵۳ شهریور ۹۸دانشگاه سمناندبیر:   دکتر علیرضا اصغری دبیر علمی: دکتر مریم رجبی دبیر اجرایی: دکتر مهدی بهزاد Website: https://isac26.semnan.ac.ir/fa/   E-mail:  isac26@semnan.ac.ir
بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۷-۶ شهریور ۹۸دانشگاه اراکدبیر علمی: دکتر مژگان   زنده دل دبیراجرایی: دکتر حمید خانمحمدی Website:http://iicc21.araku.ac.ir E-mail:  a-iicc21@araku.ac.ir تلفن:   ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۷۵
نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۱۳-۱۲ شهریور ۹۸دانشگاه اراکدبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین   دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی Website:   http://9chemenv.araku.ac.ir/ E-mail:9-chemenv@araku.ac.ir تلفن : ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۵۷
ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران   برگزار گردید ۲۷۶ شهریور ۹۸دانشگاه صنعتی قوچاندبیر علمی: دکتر علی آیتی   دبیراجرایی: دکتر مهدی نیکنام Website: http://inzc6.qiet.ac.ir/ E-mailinzc6@qiet.ac.ir تلفن:۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶
هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران۸-۹ آبان ۹۸دانشگاه صنعتی شاهرود دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم جنگلی Website: http://cnf.shahroodut.ac.ir/ibcs7/fa/   E-mailIBCS7@shahroodut.ac.ir تلفن:۹-۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۴
پنجمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۹۸)   مورد حمایت انجمن شیمی ایران ۲۸ -۳۰ آبان ۹۸دانشگاه اصفهاندبیرعلمی: دکتر امیرحسین نوارچیان   دبیراجرایی: دکتر عباس محمدی Website: hampa98.ui.ac.ir   E-mail:hampa98@res.ui.ac.ir تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۴۰۱۶ ۰۳۱۳۷۹۳۴۹۲۳ ۰۳۱۳۷۹۳۴۹۴۶
دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران۳۰ بهمن ماه الی یک اسفند ماه ۹۸دانشگاه خوارزمیرئیس کنفرانس:   دکتر عزیزاله حبیبی دبیرعلمی: دکتر علیرضا حریفی مود دبیراجرایی: دکتر روزبه کلباسی متعاقبا اعلام خواهد شد
چهارمین سمینار شیمی صنعت انجمن شیمی ایرانسال ۹۸دانشگاه صنعتی امیرکبیردبیر علمی: دکتر زاهد احمدی   دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر خدیجه هوشیاری متعاقبا اعلام خواهد شد
در سال ۹۹۱۳
پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایرانسال ۹۹دانشگاه خوارزمی—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و یکمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایرانسال ۹۹دانشگاه شهید مدنی آذربایجان—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایرانسال ۹۹دانشگاه ایلام—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانسال ۹۹پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایرانسال ۹۹احتمالا دانشگاه اصفهان—-متعاقبا اعلام خواهد شد
هفتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایرانسال ۹۹پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران—-متعاقبا اعلام خواهد شد
چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایرانسال ۹۹دانشگاه مازندراندکتر جهانبخش رئوفمتعاقبا اعلام خواهد شد
در سالهای آینده
بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۰دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۰دانشگاه شهیدباهنرکرمان—-متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۰دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۰دانشگاه تهران—-متعاقبا اعلام خواهد شد
هشتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۰دانشگاه فردوسی مشهددکتر مسعود میرزائیمتعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و پنجمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران—-متعاقبا اعلام خواهد شد
سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۱دانشگاه شهیدباهنر کرمان—-متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۱دانشگاه اصفهان—-متعاقبا اعلام خواهد شد
نهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۱دانشگاه صنعتی شریف—-متعاقبا اعلام خواهد شد
دهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایرانسال ۱۴۰۲دانشگاه اراک—-متعاقبا اعلام خواهد شد